วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP

สาระการเรียนรู้
1. การเปิด – ปิด เครื่อง และการปรับจอภาพ
2. ส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอ Microsoft Window XP
3. การจัดการเกี่ยวกับหน้าต่าง
4. การสร้างโฟล์เดอร์
5. การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
6. คุณสมบัติและประโยชน์ของโปรแกรม Paint
7. การเข้า – ออกโปรแกรม
8. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม
9. การใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วยโปรแกรม Paint
10. การบันทึกและเปิดแฟ้ม

11. ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Paint